Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług, świadczonych przez Fadroma Development Spółka z o.o. we Wrocławiu

wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Zarządu z dnia 26 września 2019 r.

 1. Ogólne zasady
  1. Niniejsze ogóle warunki maja, zastosowanie do wszelkich umów, zleceń i innych dokumentów, których przedmiotem jest sprzedaż towarów i usług dokonywana przez Fadroma Development Spółka z o.o. we Wrocławiu, zwaną dalej Fadroma, na rzecz dowolnego podmiotu
  2. Przedstawione przez Kupującego warunki współpracy, o ile nie zostały w niebudzącej wątpliwości formie przyjęte przez Fadroma, nie obowiązują Fadroma, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie odrzucone. Przez warunki współpracy przedstawione przez Kupującego rozumie się wszelkie zapisy umieszczone w dokumentach składanych przez Kupującego regulujące sposób realizacji, rozliczenia i zobowiązania stron z tytułu realizacji umowy , zlecenia itp.
  3. Za uzgodnione i przyjęte przez strony uznaje się jedynie zobowiązania Fadroma wskazane w ofertach składanych Kupującemu.
  4. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia złożonego w Fadroma. Brak odpowiedzi na złożone zamówienie nie oznacza „milczącego przyjęcia zamówienia”.
  5. Do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Fadroma nie jest ona związana zamówieniem.
  6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wystawione przez Fadroma jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy na warunkach wskazanych w potwierdzeniu.
  7. Kupujący może w ciągu 72 godzin odstąpić od umowy. Odstąpienie wymaga powiadomienia Fadroma w dowolny sposób, w formie zapewniające doręczenie odstąpienia w zakreślonym terminie.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy po wyżej wskazanym terminie, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty, na rzecz Fadroma, kary umownej w wysokości sumy poniesionych przez Fadroma nakładów i utraconych korzyści.
 2. Realizacja zamówień
  1. Sprzedaż towarów lub realizacja zleceń usług odbywa się w zakresie wskazanym w potwierdzeniu. Dokonywanie zmian, w trakcie realizacji zamówienia jest możliwe pod warunkiem pisemnej akceptacji zmiany przez Fadroma i Kupującego.
  2. Fadroma nie odpowiada za straty i szkody spowodowane opóźnieniem w realizacji zamówienia wynikającym z okoliczności niezależnych od Fadroma w tym m.in. opóźnieniem w dostawie ze strony podmiotów będących dostawcami dla Fadroma, działaniem siły wyższej, strajkami itp.
  3. Opóźnienie w dostawie lub realizacji usługi z powodów wskazanych w pkt. 2 nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od umowy.
  4. Miejscem odbioru towaru lub usługi , o ile nie zostało to wyraźnie wskazane w przyjętym do realizacji zamówieniu, jest zawsze zakład produkcyjny Fadroma.
  5. W przypadku gdy miejscem odbioru jest inne miejsce niż zakład produkcyjny Fadroma i jednocześnie strony nie ustaliły innych warunków rozliczenia kosztów dostawy, cena sprzedaży zostanie powiększona o koszty dostawy do miejsca wskazanego przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie wyda dokładnych instrukcji co do wysyłki, nastąpi ona wedle uznania Fadroma.
  6. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towary lub usługi w terminie 7 dni od dnia wysłania na jego adres e-mail powiadomienia o zakończeniu realizacji usługi lub gotowości towaru do odbioru. Po upływie wskazanego terminu, Fadroma należy się wynagrodzenie za każdy kolejny dzień składowania. Powyższe nie dotyczy indywidualnie ustalonych pomiędzy stronami warunków odbioru.
  7. W przypadku realizacji usług na terenie zakładu produkcyjnego Fadroma, kosztu rozładunku i załadunku obciążają Fadroma. Powyższe nie dotyczy usług w przypadku których rozładunek i załadunek wymagają sprzętu specjalistycznego, np. dźwigu.
  8. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie odbioru towaru lub usługi w zakładzie produkcyjnym Fadroma lub w dniu dostarczenia, lub zamontowania przedmiotu zamówienia w miejscu przeznaczenia wskazanym w przyjętym do realizacji zamówieniu.
  9. W przypadku realizacji dostawy przez firmę kurierska lub innego przewoźnika dniem realizacji zamówienia jest dzień wydania towaru w/w firmom. Powyższe nie wyklucza reklamacji na zgodność dostarczonego towaru z zamówionym, które mogą być złożone w ciągu 3 dni od dnia dostawy towaru Kupującemu.
 3. Gwarancja i rękojmia
  1. Fadroma udziela gwarancji na dostarczone przez siebie wyroby, towary i świadczone usługi.
  2. Okres i warunki gwarancji na produkty Fadroma określone są w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do produktu.
  3. Okres i warunki gwarancji na towary innych producentów dostarczane lub montowane przez Fadroma wynikają z dokumentów wystawionych przez tych producentów.
  4. Okres gwarancji na urządzenia, detale, podzespoły itp. poddane usługom regeneracji wynosi 3 m-ce licząc od dnia realizacji zlecenia (zamówienia).
  5. Okres gwarancji na detale realizowane w ramach innych usług wynosi 6 m-cy ,licząc od dnia realizacji zlecenia (zamówienia).
  6. Gwarancje wygasają w przypadku korzystania z dostarczonych przez Fadroma produktów, towarów i usług w sposób niezgodny z przeznaczeniem, Dokumentacją Techniczno – Ruchową lub bez zachowania właściwych warunków eksploatacji.
  7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do usług i towaru sprzedawanego przez Fadroma.
 4. Płatność i prawa własności
  1. Zapłaty za wyroby, towary i oświadczone usługi Kupujący dokonuje na konto Fadroma wskazane na fakturze.
  2. Kwota należności oraz sposób i termin płatności wynikają z potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku nie uzgodnienia terminu zapłaty obowiązuje termin 14 dniowy.
  3. Kupujący nie może uchylić się od zapłaty mimo złożenia reklamacji.
  4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, za opóźnienie w zapłacie na rzecz Fadroma należą się umowne odsetki w wysokości 0,1 % kwoty zaległości za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
  5. Fadroma, w przypadku uznania, że istnieje obawa , że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, może uzależnić wykonanie umowy od przedstawienia przez Kupującego stosownych, akceptowalnych przez Fadroma, zabezpieczeń.
 5. Zastrzeżenia prawa własności
  1. Wszelkie prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i przemysłowej niezależnie od tego czy są zarejestrowane, a związane z wyrobem lub towarem, bez ograniczeń stanowią własność Fadroma, lub jej licencjodawców.
  2. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia własności towaru, ani jego obciążania na rzecz osób trzecich przed zapłatą ceny sprzedaży.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsze ogólne warunki stosuje się do każdej umowy zawartej przez Fadroma, o ile z ustaleń stron nie wynika co innego.
  2. Umowa zawarta na podstawie niniejszych warunków sprzedaży podlega prawu polskiemu, a sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów jest właściwy sąd we Wrocławiu.
  3. Za skuteczne względem stron uznaje się wszelkie, podpisane przez osoby wymienione w pkt. 4 poniżej, oświadczenia doręczone stronie.
  4. Osobami uprawnionymi do działania w imieniu strony są osoby ujawnione w KRS, oraz wskazane przez stronę w korespondencji.